Ai mitä minä täällä teen...?
Juoksentelen Pyhtään kotiseutuharrastajia yhteisen työn pariin

 

He ovat mukana työssämme ja tukemassa toimintaamme.

Marja Lindfors
(Ruotsinpyhtää)
Loviisa

 

Saariston Sirkka 2020

Normaalioloissa Saariston Sirkat ja Svenit on päästy julkituomaan elokuussa toteutettavien Pyhtään saaristomarkkinoiden avajaistilaisuudessa, mutta tänä vuonna tapahtuma päästiin toteuttamaan vasta 07.09.2020 ja tapahtumapaikkana oli Pyhtään kunnanvaltuuston kokouksen yhteydessä jossa valtuutettujen lisäksi yleisöä paikanna oli vain muutama henkilö.

Varsinaiseen palkittavana henkilön esittelyyn sain myös tiukan aikataulun ”Ei sitten mitään historiallista höpinää vaan ainoastaan 45 sekunnin tiukka esittely.”

Siksi tässä nyt sitten hieman seikkaperäisempi avaus Tämän vuoden valittuun Saariston Sirkan esittelyyn.

Kun on syntynyt Pyhtäälle paljasjalkaisena kuntalaisena ja jo nuorena neitona astunut nykyisen työnantajansa palvelukseen työn edelleen jatkuessa vuosikymmenten jälkeen.

Vuosien saatossa hän on ajautunut Pyhtää rajojen ulkopuolelle ei kuitenkaan kauaksi vaan ainoastaan joen toiselle puolelle joka sitten onkin kotipaikaksi muodostunut, mutta päivittäinen työpaikka on kuitenkin säilynyt täällä vanhan syntymäkunnan puolella.

Hän tänään suuriarvoisesta työstään kiitoksen ja huomion ansaitseva

 

henkilö on myös arvonimellä Saariston Sirkka huomionosoituksella palkittavaksi kohotettu muiden Sirkkojen ja Svenien arvovaltaiseen joukkoon liitettäväksi.

Hänelle on tänään maanantaina 07.09.2020 luovutettu Pyhtään kunnan palveluksessa koko tähänastisen työelämänsä viettäneelle hallinnon valmistelusihteeri Marja Lindforsille tämän vuoden 2020 Saariston Sirkka arvonimi kaikkine niine oikeuksineen jotka tähän arvonimeen on hyväksi katsottu liittettävän.

Se työ minkä hän on Pyhtään kunnan palveluksessa ollessaan tehnyt osaltaan myös paikallisen kulttuurin ja näihin läheisesti liittyvien toimintojen eteen on huomioitu myös Suomen Kotiseutuliitto ry:n hallituksen taholta myöntämällä hänelle Suomen Kotiseutuliiton hopeisen ansiomerkki.

Tämä Suomen Kotiseutuliito ry:n hallituksen myöntämä huomionosoitus on Kotiseutuliiton liittotason kiitos kaikesta siitä pyyteettömästä työstä jolla hän on ollut osaltaan auttamassa ja ylläpitämässä paikallista kulttuuria jopa ylitse Kymijoen läntisimmän haaran.

Näillä sanoilla onnittelut myös Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf. puolesta.

Raino Ojansivu

 

 

 

 

 

Jukka Söderholm
Siltakylä


Uunituore Pyhtään 2. virallinen Unikeko on tänään uitettu ja näin virallistettu hänen nimityksensä asianomaisin huomautuksin.
"Pitää uskaltaa luovasti"

 

 

 

Yhdistys on yleishyödyllinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö, joka tekee monialaista kotiseututyötä tavoitteenaan aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön taltiointi ja esittäminen, ympäristön suojelu, maisemanhoito sekä kulttuurimatkailun edistäminen.

Yhdistys toimii toimialallaan asukkaiden omatoimisuuden ja harrastustoiminnan kehittämiseksi sekä sivistyksellisten ja sosiaalisten olojen parantamiseksi.

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous

09.08.2019 Uutinen

Suomen Kotiseutuliitto on valtakunnallinen kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön keskusjärjestö sekä Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Kotiseutuliitto vaalii kulttuurimme monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristöjä, nostaa esille paikalliskulttuureita, tukee kotiseututyötä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun. Liiton 730 jäsenyhdistyksessä on jäsenenä yli 152 000 henkilöä. Lisäksi jäseniimme kuuluu mm. 100 kuntaa, maakuntien liitot, valtakunnallisia järjestöjä ja yli 200 henkilöjäsentä.

Kymenlaakson edustajana Suomen Kotiseutuliiton valtuustossa jatkaa Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf. puheenjohtaja Raino Ojansivu

 

Vuosikokouksen lulkilausuma:

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksen julkilausuma

Tuusulassa, 9. elokuuta

Se mikä on hyvää, vanhenee, muuntuu ja kehittyy – vain huono ei vanhene, vaan katoaa

Asukkaiden aktiivisuus ja yhdessä tekeminen lisäävät hyvinvointia. Suomalainen kotiseutuliike on jo 125 vuotta ollut ajan hermolla ja tarjonnut jäsenilleen mahdollisuuden itsensä ja omien kotikulmiensa ymmärtämiseen ja kehittämiseen. 70-vuotias Suomen Kotiseutuliitto ja sen jäsenjärjestöt jatkavat vaikuttamistyötään yhteiskunnan ja paikallisyhteisöjen kehittämiseksi.

Kuntien uuden kulttuuritoimintalain tavoitteena on vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin. Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous muistuttaa siitä, että identiteettiämme ja alueiden vetovoimaa vahvistava kulttuuriperintötyö vaatii taloudellista tukea valtiolta ja kunnilta.

Suomen Kotiseutuliitto
julkilausuma 30.11.2017


Suomen Kotiseutuliitto huolissaan paikallismuseoiden toimintaedellytyksistä

Kotiseutuliitto korostaa, että paikalliset museokokoelmat ovat olennainen osa yhteisöllistä muistia ja toivoo, että kaupungit ja kunnat turvaavat paikallismuseoiden toimintaedellytykset. Sekä syntyminen että muuttaminen edellyttävät uuteen asuinpaikkaan kotoutumista. Tässä prosessissa museot ovat kokoelmineen ja näyttelyineen erinomainen resurssi.

Suomen Kotiseutuliiton tietoon on kantautunut eri puolilta maata, viimeksi Saarijärveltä, että paikallismuseoiden toimintamahdollisuuksia heikennetään. Minkä tahansa kaupungin tai kunnan asukkaiden hyvinvointi riippuu suuresti siitä, kuinka he kokevat asuinpaikan omaksi kotiseudukseen.

Erotukseksi valtakunnallisista ja alueellisista museoista paikallinen museo on virallisen terminologian mukaan paikallismuseo, olipa se hoidettu ammatillisesti tai vapaaehtoisten voimin. Viimeksi mainittuja kutsutaan usein kotiseutumuseoiksi. Paikallismuseoiden kokoelmien ja näyttelyiden tarjonnasta nauttivat luonnollisesti vakituisten asukkaiden lisäksi niin vapaa-ajan asukkaat kuin matkailijat.

Kotiseutuliitto korostaa, että paikalliset museokokoelmat ovat olennainen osa yhteisöllistä muistia, josta ei vastaa mikään muu taho kuin yhteisö itse. Jos kokoelmien saatavuus heikentyy tai jos ne peräti kokonaan häviävät tai hävitetään, menetys on lopullinen ja seurauksena on yhteisöllinen muistin haurastuminen, yhteisöllinen dementoituminen.

Suomen Kotiseutuliitto toivoo, että kaupungit ja kunnat turvaavat edelleen, aluehallintouudistuksen jälkeenkin, asukkaidensa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti omassa paikallismuseossaan kotiseutunsa historian, kulttuurin ja taiteen ilmiöihin.

Euroopan unioni on nimennyt vuoden 2018 kulttuuriperinnön teemavuodeksi. Suomen valtio on sitoutunut toteuttamaan teemavuotta pääteemoinaan osallisuus ja oikeus kulttuuriperintöön. Kotiseutuliitto esittää, että teemavuosi ja sen merkitys otetaan vakavasti myös kuntakentällä ja että paikallismuseot nähdään resurssina teemavuoden toteutuksessa.


Paikallismuseot Suomessa

Suomessa on yhteensä lähes 1000 paikallismuseota, joista suuri osa on kotiseutumuseoita. Sadat paikallismuseot muodostavat koko maan kattavan, matalan kynnyksen kulttuuripalveluverkoston, jonka tapahtumiin, näyttelyihin ja muuhun toimintaan osallistuu lähes miljoona kävijää vuosittain. Vuosittain yli 10 000 ihmistä tekee vapaaehtoistyötä paikallismuseoissa.

Julkista rahoitusta paikallismuseoiden toimintaan kohdentuu alle euro/asukas. Paikallismuseoiden arvo paikallisena ja alueellisena voimavarana tulisi nähdä nykyistä laajemmin. Paikallismuseot toimivat oppimisympäristöinä, työllistäjinä, palveluntarjoajina, kulttuurimatkailukohteina, asiantuntijoina sekä vapaaehtoistyön ja osallistumisen areenoina.

Suomen Kotiseutuliitto

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä.

Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä. Kotiseutuliiton yhdistysjäsenistä noin 40 % ja kuntajäsenistä lähes jokainen vastaa kotiseutumuseosta.


Lisätietoja:

Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja, professori Janne Vilkuna
puh. 040 554 3569, janne.vilkuna@jyu.fi

Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo
puh. 040 733 7033, riitta.vanhatalo@kotiseutuliitto.fi

www.kotiseutuliitto.fi

www.kotiseutuliitto.fi/kotiseutuliitto-huolissaan-paikallismuseoiden-toimintaedellytyksista

Paikallismuseotoiminta Suomessa 2015. Museoviraston raportti: www.museotilasto.fi/tiedostot/museovirasto/files/Paikallismuseotoiminta%20Suomessa%202015.pdf


==============================================

Pyhtää-seura ry Pyttissällskapet rf. Perinnepiiri oli omalta osaltaan osallistumassa Suomi 100 juhlavuoden tammien istutukseen 30.05.2017.
Saikohan Eero Iivari sen tammen lopultakin suoraan

 

Kotiseututyö

Kotiseututyö on kokonaisvaltaista toimintaa paikallisten erityispiirteiden ja kotiseudun omaleimaisuuden vaalimiseksi, säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.

Sen yleisenä tavoitteena tulee olla kotiseudun viihtyisyyden ja sen asukkaiden viihtyvyyden lisääminen.

Paikallinen kotiseututyön perusyksikkö on yleensä kotiseutuyhdistys, niin myös Pyhtäällä. Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf., eli siis "kansanomaisemmin" Pyhtään kotiseutuyhdistys perustettiin toukokuussa 2006, ja se on Suomen kotiseutuliiton jäsen.

Monet kotiseututyöhön liittyvät tehtävät hakevat Pyhtäällä vielä muotoaan miten ne voitaisiin delegoida yhdistykselle tai niitä on hyvä tehdä
yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Pian kymmenen vuoden aikana yhdistys on mm. hoitanut Pyhtään Joulu Jul i Pyttis lehden toimittamisen ja yhdistyksen hallinnoinnin kehittämistä, toteuttanut Saariston Sirkka ja Sven nimitykset ja siinä samalla huomioinut myöskin henkilöiden palkitsemista Suomen Kotiseutuliiton kotiseututyön ansiomerkin luovuttamisella.

Kulttuurin ja kotiseututyön kenttä on hyvin laaja, muuttuva ja rajaton - kuin aava suo - välillä upotaa, mutta aina jostain löytyy kuitenkin sen verran kovaa, että päästään eteenpän, mutta tämä kaikki kuvastaa sitä, että tekemistä riittää useille eri tahoille.

Tavoitteena on ollut saada aikaiseksi toimiva kotiseutuarkisto Pyhtäälle, joka työ onkin jo  osin saatu alkuvalmisteluiden osalta valmiiksi, mutta vielä on monta ratkaisematonta asiaa työn loppuun saattamiseen sellaiseen toiminnalliseen kuosiin, että arkiston voidaan katsoa täysimääräisesti
 palvelevan tutkijoita.

Valkon kansalaisopiston ryhmänä toimii perinnepiiri on myöskin seuran aktiivisena osana ja perinnepiirin tuotoksia - suullista muistitietoa Pyhtäältä - syntyy koko ajan lisää.

Seuraavana tavoitteena tulee olla vuosittaisen kotiseutupäivän saaminen paikallisen väestön ja ulkopaikkakuntalaisten Pyhtääläisten yhteiseksi tapaamishetkeksi ja tämän päivän oivallisena kohteena ja pitopaikkana voisi olla Pyhtään kotiseututaloksi ajatellun Elfbrantin talon miljöö mikäli asiasta päästään kunnan kanssa kumpaakin osapuolta tyydyttävään hallinnointi ratkaisuun talon osalta.

 Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf. on paikallinen kotiseutuyhdistys joka on perustettu vaalimaan Pyhtääläisyyttä ja keräämään ja tallentamaan tuleville polville pyhtääläistä elämänmuotoa ja identiteettiä.

Jokainen pyhtääläinen on tervetullut yhdistyksen jäseneksi ja toimintaan mukaan edesauttamaan yhdistyksen toimintaperiaatteiden toteutumista parhaalla mahdollisellatavalla.

Nämä nyt jo jonkin aikaa jäsenistöä ja muita asianharrastajia palvelevat kotisivut ovat toivottavasti osaltaan tuomassa esiin toimintaamme, tavoitteitamme ja yleensäkin ajatuksia siitä mitä pyhtääläisyyden eteen ja sen tallentamiseksi vielä olisi tehtävissä,
jotta tulevillakin sukupolvilla olisi mahdollisuus nähdä paremmin menneisyyteen.


Tutustukaa sivuihin, nauttikaa matkasta, kommentoikaa ja tuokaa omia ajatuksianne siitä mitä ja miten meidän tulisi toimia nyt ja tulevaisuudessa.

Pyhtää-seura ry.
Pyttissälskapet rf.

Raino Ojansivu
puheenjohtaja

Sivuja viimeksi päivitetty

05.08.2020
 

 

                                  

Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf. on Suomen Kotiseutuliitto ry. jäsen ja tätä kautta vaikuttamassa koko Suomen kotiseututyön kehittämiseen.