Haastekampanjat

 

Kunnanhallitus

§ 178

13.06.2011

Kunnanhallitus

§ 214

05.09.2011

Kunnanhallitus

§ 234

03.10.2011

__

Khall § 214

5.9.2011
Valmistelija: Hallintojohtaja

Tekniseltä osastolta saadun selvityksen mukaan Elfbrandtin talon ylläpitokustannukset vuodessa ovat noin 1300 - 1 500 euroa. Rakennuksen poistamaton kirjanpitoarvo on 11 528,31 euroa. Yhdistyksen ehdottamista toimenpiteistä kertyisi kunnalle kustannuksia karkeasti arvioiden noin 50 000 euroa; kalleimmat toimenpiteet olisivat viemäröinnin (tarvitaan oma pumppaamo) ja tieyhteyden järjestäminen. Jäsenmaksu yhdistykelle olisi noin 540 euroa vuodessa.

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ilmoittaa Pyhtää-Seuralle, että periaatteellisesti kunta suhtautuu Elfbrandtin talon luovuttamiseen yhdistykselle myönteisesti. Yhdistyksen esittämistä toimenpiteistä aiheutuu kuitenkin niin paljon kustannuksia kunnalle, että yhdistyksen ehdotukseen kiinteistön luovutuksesta ei voida suostua.

Päätös:

Keskustelun kuluessa Bengt Renlund ehdotti Alpo Seppälän kannattamana, että aikaisemmin nimetyn työryhmän tehtäväksi annetaan pyrkiä neuvottelemaan yhdistyksen kanssa sopimus kustannuksiltaan edullisemmasta vaihtoehdosta ja asia jätetään pöydälle.

Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus olisi asiasta tullut äänestää. Puheenjohtaja tiedusteli kuitenkin kunnanhallitukselta voidaanko Bengt Renlundin ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Puheenvuoroja ei pyydetty, joten puheenjohtaja totesi Bengt Renlundin ehdotuksen tulleen yksimielisesti kunnanhallituksen päätökseksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pekka Laine poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

___

 

Khall § 234

3.10.2011
Valmistelija: Hallintojohtaja

Pyhtää-Seuran kanssa on neuvoteltu asiasta 14.9.2011. Neuvottelussa yhdistys on ilmoittanut, että heidän tarkoituksenaan on alun perinkin ollut tarvittavan kunnallistekniikan rakentaminen kevyesti, mikä tarkoittaa kuivakäymälää ja harmaiden vesien joko taltioimista umpisäiliöön tai imeyttämistä maaperään. Myös kiinteistölle johtava tieyhteys voi olla kevyen liikenteen väylä, joka kuitenkin mahdollistaa huoltoliikenteen. Neuvottelussa sovittiin, että tekninen osasto selvittää, onko kaavailtu toiminta mahdollista järjestää kevyen kunnallistekniikan turvin sekä siitä aiheutuvat kustannukset ja asia tuodaan sen jälkeen kunnanhallituksen ratkaistavaksi.


Teknisen osaston selvitys jaetaan sähköpostitse heti, kun se on valmistunut.

Neuvottelumuistio on esityslistan liitteenä.

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus toteaa, että Pyhtää-Seura ry:n suunnitelmat talon tulevan käytön suhteen ovat järkeviä sekä talon sijainnin ja kunnostuksen suhteen realistisia. Kiinteistön luovuttaminen yhdistyksen omistukseen edellyttäisi kuitenkin kunnalta sellaisia taloudellisia sitoumuksia, joita ainakaan nykytilanteessa ei voida pitää tarkoituksenmukaisina. Kunnanhallitus hylkää Pyhtää-Seura ry:n anomuksen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pekka Laine poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

"Kotiseututalo" Haastekampanja on osaltamme päättynyt  


Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf. haastaa Sinut tukemaan Pyhtään Kotiseututalohanketta. Jatka haastekampanjaa ja haasta ystäväsi, työtoverisi tai vaikka porukalla naapurikunnan kotiseutuyhdistys, urheiluseura, viereinen taloyhtiö tai kilpaileva puulaakiseura. Heitä haaste ja tule mukaan pelastamaan Elfbrantintaloa.

Toimi näin:
1. Kerro haastamisesta henkilölle tai taholle, jonka haluat haastaa
2. Ilmoita omat ja haastetun tiedot sähköpostilla osoitteeseen: raino.ojansivu@kymp.net tai käytä alla olevaa haastelomaketta.
3. Maksa mahdollinen haasteesi tukimaksu tilille: Kotkan seudun Osuuspankki 517216-216997. Merkitse maksuun maininta: haastekampanja.
4. Haastajat ja haastetut ilmoitellaan Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf. sivuilla ja Pyhtäänlehdessä

 

Haastajia ja haastettuja:

 

 

 

Olen haasteen vastaanottanut:

Raino Ojansivu

Haastan seuraavan /seuraavat:Pierina Järventaus, Pauliina Sakki, Merja Lähdesmäki, Reijo Hartikka, Annika Jespars, Teijy Kottila, Pekka Laine, Taina Marttinen, Tarja Paavola Urpo Vesa.
Haasteen teksti:Myöskin Pyhtää ja pyhtääläiset ansaitsevat kulttuurilleen tyyssijan siten kuin jo suurimmalla osalla Suomen kunnista asia on hoidettu.
Sähköpostiosoite 

 

 

 

Olen haasteen vastaanottanut:

Taina Marttinen

Haastan seuraavan /seuraavat:raul lehto, jukka söderholm
Haasteen teksti:haastan teidät perjantaipullojen hinnalla mukaan tukemaan Elfbrantin kotiseututalo hanketta.
Sähköpostiosoite 
 

Olen haasteen
vastaanottanut:

Reijo Hartikka

Haastan seuraavan /seuraavat:

Ole Tjeder,Seija Halme,Anne Falck, Eero Iivari ja Eero Vanhala

Haasteen teksti:

Tukemaan Elfbrantin kotiseututalohanketta.

Sähköpostiosoite

 
 

Olen haasteen vastaanottanut:

Eero Iivari

Haastan seuraavan /seuraavat:


Olli Ikonen, Osmo Kallio

 

Haasteen teksti:

Tukemaan Elfbrantin kotiseututalohanketta.

 

 

Sähköpostiosoite

 
 
  

 

Olen haasteen vastaanottanut:

 

Annika Jespars

Haastan seuraavan /seuraavat:

 

seija jespars, marianne jespars, lars jespars

Haasteen teksti:

tukemaan elfbrantin kotiseutuhanketta

Sähköpostiosoite

 

seija.jespars@kymp.net

 

 

*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

PYHTÄÄ-SEURAN EHDOTUS ELFBRANDTIN TALON KÄYTÖSTÄ

877/10.03.02/2011

Khall § 178

13.6.2011
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen

Pyhtää-Seura ry ehdottaa, että kunta luovuttaa lahjoituskirjalla 25.6.1990 Ester Elfbrandtilta ostamansa kiinteistön Pyhtää-Seuralle. Yhdistys sitoutuu olemaan luovuttamatta kiinteistöä kolmannelle osapuolelle.

Yhdistys haluaisi tehdä kiinteistöllä olevasta Elfbrandtin talosta Pyhtään kotiseututalon, jota pidettäisiin yleisölle avoimena kesäaikaan kolmena päivänä viikossa ja tarvittaessa muulloinkin. Talossa olisi pysyvä näyttely ja vaihtuvia näyttelyitä seuran valitsemista aiheista. Lisäksi seura aikoo järjestää ohjelmaa Pyhtään kulttuuriviikon aikana, pitää myynnissä erilaisia tuotteita sekä järjestää erilaisia tilaisuuksia kiinteistöllä.

Kunnalta edellytetään lahjoituksen lisäksi kesäveden järjestämistä ja keittiötilan viemäröinnin rakentamista sekä sähkö- ja tieliittymän järjestämistä. Edelleen seura edellyttää kunnan liittyvän yhdistyksen jäseneksi jäsenmaksun ollessa 10 senttiä asukasta kohti.

Ester Elfbrandtin perikunnalta ostetun kiinteistön käyttöä rajoittaa kauppakirjan ehto 10, jonka mukaan "Ostaja vakuuttaa, että määräala rakennuksineen kunnostetaan kotiseutumuseokäyttöön." Toisaalta maakaaren 2 luvun 11 §:n 2 kohdan mukaan ehto, joka rajoittaa ostajan oikeutta luovuttaa kiinteistö edelleen, pantata kiinteistö, sopia vuokraoikeuden tai muun erityisen oikeuden perustamisesta kiinteistöön taikka muutoin näihin verrattavalla tavalla oikeudellisesti määrätä kiinteistöstä on pätemätön. Pyhtää-Seuran esittämä käyttötarkoitus on kuitenkin hyvin lähellä perikunnan alkuperäistä ajatusta, joten omistuksen edelleen luovuttamiselle ei ole estettä.

Kunnan kannalta omistuksen luovuttaminen Pyhtää-Seuralle helpottaisi kiinteistöjen ylläpitorasitusta. Oletettavasti myös kiinteistön kunto kohenisi uuden omistajan toimesta ja kiinteistölle saataisiin toimintaa, joka toteuttaa sille ajateltua tarkoitusta. Kauppahinta ei tällaisessa tapauksessa voine olla kovin merkittävä tekijä asiaa ratkaistaessa.

Pyhtää-Seuran esitys sekä kunnan ja Elfbrandtin perikunnan välinen kauppakirja ovat esityslistan liitteenä.

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus keskustelee periaatteellisesti Elfbrandtin talon käytöstä ja omistuksesta.

Päätös:

Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti perustaa työryhmän neuvottelemaan Pyhtää-Seuran kanssa luovutussopimuksen ehdoista. Työryhmään nimettiin Teuvo Niemelä ja vs. kunnanjohtaja Matti Rupponen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pekka Laine poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Pyhtääläisen kotiseutuväen käyntipaikka, linkki Pyhtäältä lähteneiden ja Pyhtäällä asuvien välillä

Pyhtää-seura ry. Pyttiissällskapet rf. tarkoituksena on sääntöjensä mukaan:

  • olla kehittämässä kotiseutua paikallisten erityispiirteidensä pohjalta,
  • parantaa elinympäristönsä laatua ja ihmisten viihtyvyyttä,
  • lisätä kotiseututietoutta, ylläpitää kotiseutuhenkeä ja voimistaa omatoimisuutta,
  • vaalia ja edistää kotiseudun kulttuuria.

Muuttoliikkeen ja paikallisten asukkaiden ikääntymisen vuoksi seurassa on edelleen  korostunut  myös tarve olla linkkinä ja yhdyssiteenä Pyhtäältä lähteneiden suuntaan.

Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf. pyrkii mahdollisuuksien mukaan  järjestää retkiä ja juhlia sekä pyrkii saamaan hallintaansa – pyhtääläisten käyttöön pyhitetyn kotiseututalon.