Kotiseututalo

 

Kunnanhallitus

§ 178

13.06.2011

Kunnanhallitus

§ 214

05.09.2011

Kunnanhallitus

§ 234

03.10.2011

__

Khall § 214

5.9.2011
Valmistelija: Hallintojohtaja

Tekniseltä osastolta saadun selvityksen mukaan Elfbrandtin talon ylläpitokustannukset vuodessa ovat noin 1300 - 1 500 euroa. Rakennuksen poistamaton kirjanpitoarvo on 11 528,31 euroa. Yhdistyksen ehdottamista toimenpiteistä kertyisi kunnalle kustannuksia karkeasti arvioiden noin 50 000 euroa; kalleimmat toimenpiteet olisivat viemäröinnin (tarvitaan oma pumppaamo) ja tieyhteyden  järjestäminen. Jäsenmaksu yhdistykelle olisi noin 540 euroa vuodessa.

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ilmoittaa Pyhtää-Seuralle, että periaatteellisesti kunta suhtautuu Elfbrandtin talon luovuttamiseen yhdistykselle myönteisesti. Yhdistyksen esittämistä toimenpiteistä aiheutuu kuitenkin niin paljon kustannuksia kunnalle, että yhdistyksen ehdotukseen kiinteistön luovutuksesta ei voida suostua.

Päätös:

Keskustelun kuluessa Bengt Renlund ehdotti Alpo Seppälän kannattamana, että aikaisemmin nimetyn työryhmän tehtäväksi annetaan pyrkiä neuvottelemaan yhdistyksen kanssa sopimus kustannuksiltaan edullisemmasta vaihtoehdosta ja asia jätetään pöydälle.

Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus olisi asiasta tullut äänestää. Puheenjohtaja tiedusteli kuitenkin kunnanhallitukselta voidaanko Bengt Renlundin ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Puheenvuoroja ei pyydetty, joten puheenjohtaja totesi Bengt Renlundin ehdotuksen tulleen yksimielisesti kunnanhallituksen päätökseksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pekka Laine poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

___

 

Khall § 234

3.10.2011
Valmistelija: Hallintojohtaja

Pyhtää-Seuran kanssa on neuvoteltu asiasta 14.9.2011. Neuvottelussa yhdistys on ilmoittanut, että heidän tarkoituksenaan on alun perinkin ollut tarvittavan kunnallistekniikan rakentaminen kevyesti, mikä tarkoittaa kuivakäymälää ja harmaiden vesien joko taltioimista umpisäiliöön tai imeyttämistä maaperään. Myös kiinteistölle johtava tieyhteys voi olla kevyen liikenteen väylä, joka kuitenkin mahdollistaa huoltoliikenteen. Neuvottelussa sovittiin, että tekninen osasto selvittää, onko kaavailtu toiminta mahdollista järjestää kevyen kunnallistekniikan turvin sekä siitä aiheutuvat kustannukset ja asia tuodaan sen jälkeen kunnanhallituksen ratkaistavaksi.

 

 

 

Pyhtäälle viimeinkin Kotiseututalo!

 

Viisitoista vuotta sitten olimme perustamassa Pyhtää seura ry. Pyttissällskapet rf. yhdistystä ajamaan Pyhtään kotiseutuasiaa ja jo silloin yhtenä argumenttina perustamiselle oli Pyhtään kotiseututalo asia.

Olimme huolestuneina seuranneet kirkonkylällä olevan ELBHRANTIN talon kuntoa ja sen saatavuutta kotiseutukulttuurin tarpeisiin - no perustettu kotiseutuyhdistys lähti välittömästi ajamaan asiaa jolla tuo talo saataisiin PELASTETTUA nykyisten ja entisten pyhtääläisten tyyssijaksi.

No koko olemassa olonsa ajan kotiseutuyhdistys on käynyt aktiivisia keskusteluja Pyhtään kunnan kanssa ja aika ajoin ilmassa on ollut pientä virettä siitä mahdollisuudesta, että asia saataisiin järjestymään sellaiseksi, että talo saisi vireää toimintaa niin taloon sisälle kuin pihapiiriinkin, mutta tällä hetkellä olemme käytännössä kuitenkin edelleen alkuasetelmissa.

Nyt ovat uudet kunnalliset päätöksentekijät aloittamassa toimikauttaan - josko nyt olisi se oikea hetki jolloin tämän asian tiimoilta saataisiin aikaiseksi Pyhtään kunnan ja Pyhtää seura ry. Pyttissällskapet rf. kesken luonteva yhteistyökuvio jolla varmistettaisiin toimiva Kotiseututalo Pyhtäälle.

Oheisella vasemmalla puolella olevalla kyselyllä

toivomme aktiivisia kannanottoja asiaan!

 

ELBHRANTIN TALON SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA.

 

Elbhrantin talo on kuulunut pitkään Pyhtään kirkonkylän seudun perinne miljööseen ja on se aikanaan oston  kautta siirtynyt Pyhtään kunnan omistukseen.

Talon etisen omistajan tahto oli, että talosta hän toivoi sen siirtymistä kulttuuria palvelevaan toimintaan, mutta Pyhtään kunta ei tätä toivomusta pidempään aikaan pystynyt toteuttamaan ainoastaan jollakin tavoin sitä vain auttavasti pitämään kunnossa, jota asiaa Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf. on huolestuneena koko 15 vuoden historiansa ajan seurannut.

Tontin ja talon kokonaisvaltaisen hoidon jatkuvan onnistumisen takaamiseksi oli Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf .oli varautunut  kymmenen vuoden ajan ojentamaan auttavan käden kunnan päättäjille jotta seuran ja Pyhtään kunnan välille saataisiin aikaiseksi yhteistyösopimus "Pyhtään omasta Kotiseututalosta".

Tänään maanantaina 11.04.2016 saatiin asialle Pyhtään kunnanhallituksen tekemän päätös jonka päätöksen  pohjalta Elbhrantintalo siirtyy toisen intressitahon hoitoon.

Tämän nyt tapahtuneen päätöksen myötä Pyhtää-seura ry. Pyttissällsskapet rf. on tällä haavaa ulkopuolella kotiseututaloasiassa, mutta  jatkaa kuitenkin  edelleen aktiivista kotiseututyötä muilla sektoreilla jotka sektorit ovat osaltaan edesauttamassa pyhtääläisen monikultuurisuuden elävöittämistä, tallentamista ja aktiista esiintuomista jäsenistölle, pyhtääläisille ja pyhtääläisyyttä "dikkaaville" vastaisuudessakin "ilman" kotiseututalon suomaa suojaa.

Alueellisin kulttuuriyhteistyöterveisin

Pyhtää-seura ry.
Pyttissällskapet rf.
Johtokunta

Raino Ojansivu
Puheenjohtaja

   

Tältä sivulta löytyy kunnan kanssa aikaisemmin

käytyjen keskusteluiden päätöksiä.

 

PYHTÄÄ-SEURAN EHDOTUS ELFBRANDTIN TALON KÄYTÖSTÄ

877/10.03.02/2011

Khall § 178

13.6.2011
Valmistelija: Hallintojohtaja Matti Rupponen

Pyhtää-Seura ry ehdottaa, että kunta luovuttaa lahjoituskirjalla 25.6.1990 Ester Elfbrandtilta ostamansa kiinteistön Pyhtää-Seuralle. Yhdistys sitoutuu olemaan luovuttamatta kiinteistöä kolmannelle osapuolelle.

Yhdistys haluaisi tehdä kiinteistöllä olevasta Elfbrandtin talosta Pyhtään kotiseututalon, jota pidettäisiin yleisölle avoimena kesäaikaan kolmena päivänä viikossa ja tarvittaessa muulloinkin. Talossa olisi pysyvä näyttely ja vaihtuvia näyttelyitä seuran valitsemista aiheista. Lisäksi seura aikoo järjestää ohjelmaa Pyhtään kulttuuriviikon aikana, pitää myynnissä erilaisia tuotteita sekä järjestää erilaisia tilaisuuksia kiinteistöllä.

Kunnalta edellytetään lahjoituksen lisäksi kesäveden järjestämistä ja keittiötilan viemäröinnin rakentamista sekä sähkö- ja tieliittymän järjestämistä. Edelleen seura edellyttää kunnan liittyvän yhdistyksen jäseneksi jäsenmaksun ollessa 10 senttiä asukasta kohti.

Ester Elfbrandtin perikunnalta ostetun kiinteistön käyttöä rajoittaa kauppakirjan ehto 10, jonka mukaan "Ostaja vakuuttaa, että määräala rakennuksineen kunnostetaan kotiseutumuseokäyttöön." Toisaalta maakaaren 2 luvun 11 §:n 2 kohdan mukaan ehto, joka rajoittaa ostajan oikeutta luovuttaa kiinteistö edelleen, pantata kiinteistö, sopia vuokraoikeuden tai muun erityisen oikeuden perustamisesta kiinteistöön taikka muutoin näihin verrattavalla tavalla oikeudellisesti määrätä kiinteistöstä on pätemätön. Pyhtää-Seuran esittämä käyttötarkoitus on kuitenkin hyvin lähellä perikunnan alkuperäistä ajatusta, joten omistuksen edelleen luovuttamiselle ei ole estettä.

Kunnan kannalta omistuksen luovuttaminen Pyhtää-Seuralle helpottaisi kiinteistöjen ylläpitorasitusta. Oletettavasti myös kiinteistön kunto kohenisi uuden omistajan toimesta ja kiinteistölle saataisiin toimintaa, joka toteuttaa sille ajateltua tarkoitusta. Kauppahinta ei tällaisessa tapauksessa voine olla kovin merkittävä tekijä asiaa ratkaistaessa.

Pyhtää-Seuran esitys sekä kunnan ja Elfbrandtin perikunnan välinen kauppakirja ovat esityslistan liitteenä.

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus keskustelee periaatteellisesti Elfbrandtin talon käytöstä ja omistuksesta.

Päätös:

Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti perustaa työryhmän neuvottelemaan Pyhtää-Seuran kanssa luovutussopimuksen ehdoista. Työryhmään nimettiin Teuvo Niemelä ja vs. kunnanjohtaja Matti Rupponen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pekka Laine poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 


 

 

 

 

 

 

Oivallisena esimerkkinä Pyhtään Kotiseututalo projektille voisi olla vaikkapa yllä oleva Lavia seura ry:n Kotiseututalo.

Lavia-Seuran omistama "Tulosen plikkojen mökki" sijaitsee ns. Konimäen asemakaava-alueella Tampereentien ja Kirkkopolun kulmassa

 

 

*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.